85 900 39 900

F{X ISp¯Xpw ]g¡apÅXpw Xo{hXbpÅXpamb Xmc\pw apSnsImgn¨nepw amän apSn kar²ambn hfcp¶p
BbpÀtÆZ NnInÕmcwK¯v hÀj§fpsS ]mc¼cyapÅ amthen slbÀ sIbÀ & Bân Um³{U^v kvs]jymenän tlmkv]näense NnInÕbneqsS F{X ISp¯Xpw, ]g¡apÅXpw, Xo{hX DÅXpamb Xmc\pw apSnsImgn¨nepw amän apSn kar²ambn hfcp¶p. Hc¡se¦nepw apSnbpsS BtcmKy {]iv\§Ä Ae«m¯hcnÃ. {]iv\§sfm¶pw CÃmsX kpµcamb apSn kz´am¡m³ th­WXv amthen slbÀ sIbÀ & Bân Um³{U^v kvs]jymenän tlmkv]näense Gähpw anI¨ NnInÕbmWv.

Get in Touch with Us

MAVELIL HAIR AND ANTI DANDRUFF SPECIALTY HOSPITAL (Since 1988)
Near Maruthimood Church
Adoor P.O
Pathanamthitta
E-mail: info@mavelilhospital.com
Phone: 9961618384, 9744364815,04734 246360 (9am to 5pm)